Oční onemocnění - Diabetická retinopatrie

Naše ambulance se též specializuje na podrobné vyšetření sítnic při cukrovce.

Cukrovka

Cukrovka – diabetes mellitus zahrnuje různorodou skupinu onemocnění charakterizovaných zejména zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Je způsobena defektem v sekreci či účinku inzulinu, hormonu produkovaného v beta buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu.

Diabetes mellitus typ 1. - vzniká destrukcí inzulin-produkujících B-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jedná se o důsledek autoimunitního procesu a nepochybným předpokladem je genetická dispozice. Vzniká u osob do 30 až 40 let věku. Postižení bývají většinou štíhlé postavy a vzniklá metabolická porucha vede k dalšímu váhovému úbytku. Nemocný pociťuje slabost, únavu, žízeň, pije velké množství tekutin. Po zahájení léčby inzulinem dochází k ústupu obtíží. Tito nemocní jsou doživotně závislí na aplikaci inzulinu, na samostatné kontrole glykémií a úpravě příjmu potravy a dávek inzulinu při fyzické zátěži. Léčba diabetu 1. typu - inzulin

Diabetes mellitus typ 2. - je charakterizován poruchou inzulinové sekrece B-buňkou pankreatu a sníženým účinkem inzulinu v cílových tkáních. Významnou roli hraje dědičná vloha. Se zvýšeným rizikem vzniku diabetu 2. typu jsou spojeny zevní faktory – malá fyz. aktivita, obezita,vysoký krevní tlak, stres. Je chorobou středního a vyššího věku a vzniká typicky u osob s nadváhou. Často jsou přítomny projevy tzv. metabolického syndromu X. Nemoc začíná méně nápadně, řadu let je asymptomatická a nezřídka je zjištěna choroba při náhodném vyšetření moči nebo hladiny cukru v krvi. Nebo je zjištěna již při vzniku komplikací – jako je diabetická retinopatie, kožní mykozy, močové infekce, či v extrémních případech vznikem hyperglykemického komatu. Léčba diabetu 2. typu – dieta + perorální antidiabetika

Dieta

Dieta – velmi důležitý aspekt v léčbě diabetu. Sestavení jídelníčku, udržování optimální tělesné hmotnosti, u obézních usilovat o její přiměřenou redukci. Je důležité rovnoměrné rozložení kalorického příjmu během dne, vzájemný poměr základních živin a obsah dalších součástí potravy.

Diabetická retinopathie

Diabetická retinopathie (DR) představuje vedle věkem podmíněné makulární degenerace nejčastější příčinu slepoty v téměř všech vyspělých zemích. Ve svých konečných stádiích může končit úplnou slepotou a závažnou komplikací je též velmi bolestivý glaukom.

Jak tyto změny oční lékař diagnostikuje?

Základním vyšetřením je vyšetření zrakové ostrosti, které nás informuje o funkční zdatnosti centrální krajiny sítnice. Pak následuje oftalmoskopické vyšetření očního pozadí v arteficiální mydriáze, kdy biomikroskopické vyšetření čočkou by mělo být standardem. Oftalmolog nachází výše uvedené změny na očním pozadí a určí stupeň pokročilosti diabetické retinopatie. Od té se odvíjí léčba.

V dnešní době jsme schopni pomocí žlutého nebo zeleného laseru velmi podstatně ovlivnit vývoj diabetických změn na sítnici. Musíme však zachytit DR v jejich počátečních stádiích. Zejména v případě diabetické makulopatie platí pravidlo, že jsme schopni uchovat takovou zrakovou ostrost, s jakou přichází pacient do naší péče, nejsme schopni výrazně zlepšit jeho vidění. Cílem laserové léčby je stabilizovat diabetickou retinopathii a zabránit vzniku změn, které vedou ke slepotě. To je jeden z důvodů, proč klademe takový důraz na pravidelnost očního vyšetření. Dalším důvodem je skutečnost, že diabetik si ani nemusí uvědomovat, jaký Damoklův meč nad ním visí – v případě rozsáhlých novotvořených cév mimo centrální krajinu může mít zcela normální vidění. Jednoho dne se vzbudí s tím, že na oko nevidí, oftalmolog konstatuje masivní krvácení, který se nevstřebává a oko bez pomoci operace zůstane slepé. Proto je nutno tomuto předcházet. Zjistit změny ještě před vznikem těchto komplikací a včas oko laserovat. Toto je nejvýhodnější, pokud se změny nepřiblíží k oblasti nejostřejšího vidění.

Prognóza zraku závisí na stupni diabetické retinopatie, včasném zahájení léčby a hlavně na spolupráci pacienta. Dia změny vznikají při dlouhodobě špatně kompenzovaném diabetu. Při vzniku proliferativní DR je již většinou pozdě na záchranu kvalitního vidění, zde je snaha o zachování alespoň zbytků zraku. Máme zkušenost, že DR u nemocných s dlouhodobě rozkolísaným diabetem i přes intenzivní léčbu argonovým laserem progreduje a často vede ke slepotě. Často se setkáváme s tím, že diabetik si zcela nedostatečně uvědomuje klíčový význam dodržování dietetického režimu a životosprávy z hlediska rozvoje očních komplikací. Na prognózu retinopatie lze do určité míry usuzovat již 6 týdnů od zahájení laserové léčby.

Za naprosto zásadní a nejdůležitější moment považuji v léčbě DR včasnou a správnou diagnozu onemocnění. V současné době se trochu zapomíná na komunikaci s pacientem. Je třeba vzbudit nejen přiměřený optimismus, ale především důvěru k lékaři a jím zvolené léčbě. Slepota je konečné stádium, ale neznamená přerušení komunikace s ošetřujícím očním lékařem. Riziko následných komplikací, jako je bolestivý glaukom, jsou trvalé. Jsou i možnosti zapojení pacienta do Tyfloservisu, který se specializuje na pomoc slepým pacientům. Tato organizace přináší z hlediska psychosociálního obrovskou pomoc takto postiženým diabetikům.

Tak jako oftalmolog by měl mít základní znalosti o diabetu, tak i diabetolog by měl znát, alespoň rámcově, možné komplikace na oku. Měl by znát i možnosti ovlivnění těchto komplikací kompenzací diabetu. Měl by mít také základní znalosti o možnostech léčby. Nad tímto ale samozřejmě stojí především snaha pacienta o co nejlepší kompenzaci diabetu, jeho spolupráce s diabetologem a oftalmologem. Bez tohoto je veškeré naše snažení marné

Každý pacient s cukrovkou by měl být vyšetřen očním lékařem alespoň 1x za rok v rozšířených zornicích ke stanovení stavu sítnic. Včas zjištěné změny mohou do budoucna zachránit kvalitní vidění pacienta. K včasnému zjištění změn slouží i speciální vyšetření pomocí kontrastní látky.

Na podrobné vyšetření sítnice při cukrovce se můžete objednat v naší ambulanci na tel. čísle: 777 449 100 nebo pomocí objednávkového formuláře na našich stránkách.

© 2021 ocni ambulance | design by visio